BETINGELSER

VIGTIGT! LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN WWW.VIRTO.DK OG TILKNYTTEDE HJEMMESIDER GRUNDIGT.

Ved at tilgå eller bruge virto.dk accepterer du at overholde følgende vilkår for anvendelse (på vegne af dig selv eller den enhed, du repræsenterer) og det er alene dit ansvar at sikre, du har ret, myndighed og evne til at indgå disse vilkår for anvendelse (på vegne af dig selv eller den enhed, som du repræsenterer). Det er dit ansvar at sikre alle personer som tilgår eller benytter virto.dk over din internet forbindelse er opmærksom på disse vilkår for anvendelse og overholder dem.

Hvis du (eller andre som bruger din internet forbindelse) ikke accepterer og overholder alle bestemmelserne i vilkår for anvendelse af virto.dk, brug ikke hjemmesiden.

Når du besøger eller benytter ydelser fra virto.dk, accepterer du følgende vilkår:

Generelt
Brug af virto.dk er på eget ansvar. virto.dk kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl, tekniske komplikationer eller manglende adgang til virto.dk’s ydelser eller hjemmesider, ligesom virto.dk ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. virto.dk kan ikke holdes til ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Opførsel
virto.dk skal være et rart sted for alle. Som bruger af virto.dk indvilger du i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere og administratorer. virto.dk opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse. Det er ikke tilladt at anvende virto.dk’s hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre. Uacceptabel adfærd og udhængning af andre brugere, anklager for snyd m.v. er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv. Kommentér kun et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, bliver den slettet uden varsel og din konto (såfremt du har oprettet en konto) kan lukkes eller fryses uden varsel.

Såfremt du får mistanke om snyd, brud på bestemmelser om opførsel eller lignende, kontakt info@virto.dk

Konto
For at kunne bruge visse funktioner (f.eks. for at sælge et design), skal du oprette en konto hos virto.dk og give visse oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om på tilmeldingsblanketten. Du erklærer og garanterer, at: (A) alle nødvendige oplysninger, du indsender ved registrering er sandfærdige og nøjagtige; (B) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger, (C) du opfylder de lovgivningsmæssige betingelser for indgåelse af kontrakter.

Du kan slette din konto til enhver tid, uanset årsag.

Du er som bruger selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine konto login oplysninger og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under din konto, herunder eventuelle tab, mistet indtjening, misbrug af oplysninger, upload af ulovligt materiale, o. lignende.

virto.dk kan ikke og vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af vilkår for anvendelse eller misbrug af konto. Det er dit ansvar som bruger.

Ved mistanke om misbrug eller ved brud på vores vilkår, kan virto.dk lukke eller fryse en konto uden varsel. Hvis en konto hos virto.dk lukkes eller fryses på grund af overtrædelse af vores brugervilkår, refunderes allerede erlagte betalinger for ydelser ikke.

Du skal straks underrette virto.dk om enhver uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden på info@virto.dk

Indhold
Størstedelen af indholdet på virto.dk er brugergenereret, og virto.dk er derfor ikke ansvarlig for brugers oprettelse eller upload af indhold, herunder (men ikke begrænset til) tekst, billeder, videoklip, filer, m.v., som måtte krænke lovgivningen, krænke tredjemands rettigheder eller på anden vis opfattes stødende. Af samme grund kan virto.dk, tilknyttede medarbejdere, selskaber og partnere ikke mødes med krav på erstatning for direkte eller indirekte tab, skader, krænkelser eller andet, der er opstået som følge af brugergenereret indhold, da bruger alene accepterer at bære ansvar for uploaded indhold ved brug af virto.dk.

Som bruger er det kun tilladt at uploade filer der kan bruges til 3D print, og disse skal være i en kvalitet som er passende for 3D print. De billeder som bruger uploader af 3D print modeller skal være korrekte og nøjagtige gengivelser af den 3D print model som generes af den uploadede 3D print fil, tilhørende billedet.

virto.dk forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn at slette indhold eller dele heraf, herunder brugergeneret indhold på sine hjemmesider, uanset årsagen hertil og uden varsel.

Du skal straks underrette virto.dk om enhver mistanke om brud på vilkår på info@virto.dk

virto.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, tjenester og reklamer for tredjemand og kan ikke holdes ansvarlig for disse. Du bruger alle tredjeparts hjemmesider og annoncer på egen risiko.

Bruger accepterer at virto.dk har ret til at vise reklamer og annoncere på brugers produktsider indeholdende brugers uploaded 3D print materiale, herunder filer og billeder, uden bruger har krav på omsætning eller betaling som følge af annonceringen.

Rettigheder til indhold
Bruger beholder rettigheden til den af bruger uploadede 3D print model. Dog accepterer bruger at give virto.dk fuldstændig og ubetinget kommerciel brugs- og råderet over det uploadede materiale (filer og billeder), herunder (men ikke begrænset til) brug, reproduktion, distribution, salg, annoncering og visning af materialet i hele verden, samt brug og gengivelse af evt. trademark eller registrerede navne.

Bruger accepterer at give andre brugere ret til ikke-kommerciel brug af det af bruger uploadede materiale (filer og billeder), medmindre bruger ved upload specificerer i beskrivelse af modellen, at den må bruges til kommerciel brug af andre brugere. Kommerciel brug omfatter: (A) reproduktion, gengivelse, annoncering, salg, licens og brugsret over materialet, (B) brug af evt. trademark eller registrerede navne tilknyttet materialet.

Bruger accepterer i øvrigt at indhold på nettet – og på virto.dk – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook, Twitter og lignende.

Handel
virto.dk er en formidlingstjeneste som udelukkende formidler kontakten og håndterer transaktionen mellem sælger og køber. virto.dk er derfor hverken i rollen som sælger eller køber, og virto.dk bærer på ingen måde et direkte eller indirekte ansvar for aftaler om køb og salg af varer eller ydelser, der indgås mellem sælger og køber på virto.dk’s hjemmesider, herunder (men ikke begrænset til) tastefejl, forståelsesfejl, misbrug af bruger og kontooplysninger eller adgangskode, manglende resultat ved annoncering, tab af penge, data, goodwill, omdømme m.v. eller andre forhold i forbindelse med brug af virto.dk. I relation til force majeure er virto.dk uden ansvar.

Ved at sælge og købe materiale på virto.dk accepterer sælger og køber, at virto.dk håndterer transaktionen mellem sælger og køber på deres vegne. Sælger og køber accepterer desuden ansvar for deres egne korrekte betaling af skat, moms og lignende efter gældende regler i sælgers og købers land. Transaktionen gennemføres af en tredjepart, og sælger og køber er derfor underlagt den tredjeparts betingelser og vilkår. virto.dk kan ikke og vil ikke være ansvarlig for at dække indirekte eller direkte tab som følge af forhold hos den tredjepart der håndterer transaktionen.

Ved upload af materiale har bruger af de uploadede materiale mulighed for at specificere en pris. Hvis en pris ikke specificeres af bruger, accepterer bruger at stille det uploadede materiale gratis til rådighed.

Priser er angivet i danske kroner. virto.dk tager forbehold for valutaændringer og lignende. Sælger fastsætter selv den pris som sælger måtte ønske at sælge sit uploadede materiale for, og sælger er derfor alene ansvarlig for utilsigtet prisfastsættelse, tastefejl, o. lignende. Sælger kan altid ændre prisen, men for igangværende ordrer er prisen på købstidspunktet altid gældende.

Kommission og udbetaling
Ved at sætte materiale til salg på virto.dk accepterer sælger at betale kommission for ethvert salg til virto.dk. Kommission er standard 15 % af salgsprisen for materialet. Andre kommisionssatser kan forekomme. Individuelle kommisionssatser kan aftales for virksomheder, non-profit organisationer, o. lignende ved at tage kontakt til info@virto.dk

Sælgers fortjeneste ved salg (fratrukket kommission til virto.dk) bliver udbetalt til sælgers registrerede PayPal konto i slutningen af hver kalendermåned, dog ikke tidligere end 72 timer efter købstidspunkt. Eventuelle betalingsgebyrer for brug af betalingstjenester kan fratrækkes sælgers fortjeneste.

Det er altid sælgers eget ansvar at sikre rigtigheden af de oplysninger som er nødvendige for at virto.dk kan udbetale fortjeneste til sælger, herunder (men ikke begrænset til) oplysninger om PayPal konto m.v., og virto.dk kan ikke holdes ansvarlig for indirekte eller direkte tab som følge af forkerte eller ikke opdaterede oplysninger fra sælgers side.

Sælger accepterer at virto.dk har ret til at holde udbetaling af fortjeneste tilbage eller afvise udbetaling af fortjeneste såfremt der foreligger klage fra en køber eller ved mistanke om svindel, manglende oplysninger fra brugers side, misbrug af kontooplysninger, svindel eller lignende. Hvis du senest 6 måneder (180 dage) efter at udbetaling burde være gennemført mangler at afgive de oplysninger som er nødvendige for udbetaling, forbeholder virto.dk ret til selv at disponere over fortjenesten efter eget skøn.

Klageadgang
En køber af materiale på virto.dk kan ikke fremsætte krav om tilbagebetaling med henvisning til følgende forhold (men ikke begrænset til): (A) Køber har fortrudt købet, (B) Køber har købt materiale ved en fejl, (C) Køber har ikke tilstrækkelig viden til at bruge materialet.

En køber af materiale på virto.dk kan fremsætte krav om tilbagebetaling med henvisning til følgende forhold: (A) Den færdigprintede 3D model er meget forskellig fra den af sælger lovede model på virto.dk, (B) Fejlbehæftet fil, eksempelvis hvis filen ikke kan åbnes, indeholder virus eller lignende, (C) 3D print filen kan ikke bruges til 3D print, (D) 3D print filen/modellen bryder ophavsret.

En køber som kan fremsætte krav om tilbagebetaling skal rette henvendelse til info@virto.dk inden 72 timer efter køb. Henvendelser om tilbagebetaling efter 72 timer fra købstidspunkt kan afvises af virto.dk, lige som viro.dk ikke er forpligtet til at behandle en klage eller sørge for tilbagebetaling af beløb som allerede er udbetalt til sælger i form af fortjeneste.

En henvendelse vedrørende en klage skal indeholde: navn på 3D print model, brugernavn på sælger, fakturanummer ved køb og udførlig beskrivelse af problem.

Efter modtagelse af en klage, vil denne blive undersøgt af virto.dk, og sælger af det pågældende 3D print bliver orienteret om klagen. Hvis virto.dk finder, at køber har ret i sit krav, bliver det fra købers side betalte beløb tilbagebetalt til køber, mens sælger af det pågældende 3D print ikke modtager betaling. Derudover, vil virto.dk fjerne den pågældende 3D print fil fra virto.dk og fremsætte krav om 100 danske kroner overfor sælger, samt lukke sælgers konto på virto.dk.

virto.dk kan afvise at behandle en klage eller afvise tilbagebetaling såfremt virto.dk har mistanke om misbrug, snyd, svindel eller lignende.

Ophavsret
virto.dk er ophavsretsligt beskyttet efter gældende regler, og gengivelse af materiale fra hjemmesiden må kun bruges med skriftlig tilladelse fra virto.dk samt angivelse af reference til index-siden www.virto.dk og navnet virto.dk skal altid indgå i lænketeksten. Billeder og tekster der bruges til undervisning og lignende skal påføres reference.
Ved at anvende virto.dk indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere virto.dk’s sider og indhold.

Ændringer til betingelser
Da internet-baserede tjenester som virto.dk hele tiden videreudvikles, forbeholder virto.dk sig ret til at ændre vilkår, retningslinjer og betingelser løbende, uden varsel. Ændringer der af virto.dk skønnes at have en vis størrelse og betydning vil dog blive annonceret på siden.

Annoncering
De i prislisten for annoncering oplyste tal/statistik er baseret på data indsamlet over de seneste 12 måneder og skal derfor betragtes som vejledende. virto.dk forbeholder sig retten til løbende at justere i priser på prislisten, uden forudgående varsel. Al annoncering er forudbetalt for den aftalte periode. Banner, indlæg, opslag og anden annoncering må ikke indeholde vold, racisme, pornografi eller på anden vis bryde retningslinjer for virto.dk. Banner leveres klart til brug som GIF eller JPEG med link til valgfri domæne. virto.dk forbeholder sig ret til at afvise enhver annoncering som ikke opfylder virto.dk’s retningslinjer.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til support på info@virto.dk